Klagomålshantering

Klagomålshantering

Här har du möjlighet att lämna klagomål kring skolsituationen om du är elev, vårdnadshavare eller annan person. Vi vill att vår verksamhet ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Klagomål framförs direkt till rektor eller rektors ställföreträdande på zandra.jakobsson@vallentunafriskola.se eller ringer till skolans rektor på telefon 070-5117569.

 Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds snarast av rektor eller rektors ställföreträdande. Inom två veckor sker en återkoppling från rektor. Utdrag ur Skolverkets allmänna råd för klagomålshantering SKOLFS 2012:98: ”Huvudmannens skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål bör omfatta en tydlig ansvarsfördelning över vilka som hos huvudmannen som har ansvar för att ta emot, utreda och återkoppla klagomål från barn, elever, vårdnadshavare och andra. Huvudmannens information om rutiner för klagomål bör vara tillgänglig för alla berörda, såväl inom organisationen, som utanför, genom olika informationskanaler, samt anpassas utifrån barns, elevers, vårdnadshavares och andras förutsättningar.”