Ledighet

Använd alltid i första hand skolloven till resor etc. Vill ni ändå söka ledighet för ert barn beviljar/avslår vi ledighet i enlighet med skollagen. Övervägandet görs individuellt utifrån elevens kunskapsutveckling och förutsättningar att nå målen samt syftet med resan.

Vid ledighet om fem dagar eller fler i följd måste orsaken till ledigheten beskrivas utförligt. Sådan ledighet beviljas/avslås av rektor. Semesterresor utan särskilda skäl, varför resan inte kan förläggas till skollov, avslås generellt. Resor för att fira nära anhörigas födelsedagar beviljas endast då festföremålet är bosatt på den ort man avser att besöka. Aktiva inom idrottsföreningar etc bör uppmana sina föreningar/klubbar att förlägga turneringar och tävlingar till helger och skollov.

Ledighet beviljas inte under nationella prov i åk 6 och 9.

Vi förutsätter givetvis att ledighetsansökan görs före bokning av aktivitet som kräver ledighet.

Ledighetsansökan finns att ladda ner här.

Det är förälders ansvar att elevens kunskapsutveckling inte blir lidande vid ledighet. Enligt skollagen övertar vårdnadshavaren ansvaret för att skolplikten fullgörs under ledigheten. Skolan har ingen möjlighet att ersätta den undervisning eleven missar. Ledighet utanför skolloven innebär i de flesta fall att undervisningsmoment missas som är svåra eller omöjliga att ta igen på egen hand. Det kan t ex handla om laborationer, gruppdiskussioner och genomgångar där läraren har möjlighet att iaktta att eleven uppvisar vissa förmågor som ingår i kunskapskraven för ett visst betyg. Dessa moment kan alltså i vissa fall ha en direkt betygsavgörande betydelse.