Minnesanteckningar Föräldraråd

Minnesanteckningar Föräldraråd Vallentuna 2 maj 2018

Rektor Pontus Lundberg inledde mötet och hälsade alla välkomna.

 • Föranmälda frågor:
 1. Hur går rekryteringen av ny rektor?
  Pontus upprepade att han trivs bra på skolan med både personal, elever och föräldrar. Han valt att sluta för att han saknar läraryrket. Pontus har blivit återanställd till “syskonskolan” Byängsskolan i Täby.  Per Marteus berättade att vi gått igenom de ansökningar som kommit in. Tre personalrepresentanter från Vallentuna Friskola har varit med på slutintervjuerna och vi har nu skrivit avtal med en ny rektor som börjar på skolan i augusti månad. Vi kommer att gå ut med namn när processen är redo för det.
 2. Blir det några personalförändringar på grund av rektorsbytet?
  Det finns inga planerade personalförändringar. Sen vet vi aldrig om någon säger upp sig inför sommaren. Just nu ser personalstyrkan oförändrad inför hösten.
 3. Webbplatsen vallentunafriskola.se är inte responsiv för Iphones.
  Åtgärd beställd av webbyrån. Under denna uppdatering har vi tyvärr haft en del strul med hemsida och mail.
 4. Schoolsoft är i startgroparna och lärarna kommer att starta fortbildningen innan sommaren. Föräldrar och elever släpps på i augusti. Schoolsoft hjälper till med övergången från skola 24. Mer info när vi vet mer.
 5. Skolmaten är fortfarande inte bra.
  Pontus säger att maten de senaste månaderna blivit bättre. Maten tar fortfarande slut ibland och det är planerade schemajusteringar till nästa termin. Representanter säger att det även är kladdigt på borden som gymnasieeleverna har lämnat efter sig. Pontus försöker att ordna fasta bord till nästa termin.
 6. Föräldrar i 7B har skickat en stor ROS, via klassrådsrepresentanterna, till skolan för att vi skapar en trygg och bra miljö för barnen. Det tackar vi för!

 

2)  Nya frågor

 1. a) Information om avslutningen för niorna kommer inom kort, föräldrar kommer att vara inbjudna.  

3)  Pontus och Pers punkter:

 1. Vi gick igenom enkätsvaren från CMA – enkäten för elever i åk 6 och i åk 8:
  Positivt:
  Trygghet
  Elever tar ansvar
  Skolan man vill gå på
  Lärarna hjälper mig i arbetet
  Lärarna är bra på att förklara

  Utveckla:
  Kommunikation
  Återkoppling
  Medbestämmande
 2. Mer

  Återkoppling – mindset. Personalen har varit positiv till fortbildningen kring “mindset” och skolan kommer att utvärdera satsningen vidare.

  Lokalfrågor. Inga nya beslut om lokaler utan frågan är fortfarande uppe. På kommunal nivå har det diskuterats om att flytta in verksamheten i bland annat Bällstabergsskolan men det finns som sagt inga beslut än.

  Presentation av PL – Pedagogiska ledningsgruppen. För att föra systematiskt arbete behövs ansvariga och det görs bättre med flera ansvariga än ensam rektor. PL kommer tillsammans att fatta beslut om pedagogiska ärenden. Elever drar nytta av en ökad lägstanivå bland personalen som nås genom systematisk arbete, t.ex. genom utbildning och förankring i att arbeta med samma kommunikationskanaler. Gruppen tillsätts under våren.

  Skolinspektionens återkoppling. Det skriftliga är inte klart än men vi har fått muntligt att det var mycket bra från Skolinspektionen men vi förväntar oss eventuellt att behöva göra en plan för studie och yrkesvägledning i åk 6-7.
 3. Övriga frågor
  1. Pontus har tidigare pratat om ett antimobbningsprogrammet Olweus där systematik är en viktig faktor. Vi kommer att se vidare på Olweus och utvärdera värdet.
  2. Datorer som laggar och fryser, Pontus ska få mail om detaljer för att kunna ta vidare till felsökning.

 

Vid pennan:

Jonas Livervall, Ekonomichef

Justerat av

Pontus Lundberg, Rektor