Utvecklingssatsningar

Under läsåret 2017-2018 kommer skolans lärare fortsätta att deltaga i de statliga satsningarna på kompetensutveckling inom Naturvetenskap/Teknik (NT-lyftet), samt förstärka kunskaperna kring den tidigare satsningen kring Läslyftet. Kompetensutvecklingen har varit av stort värde och därför fortsätter vi med de statliga satsningarna under läsåret 2017/18. Vi kommer även detta år att satsa extra på att arbeta med studieteknik. Vägen till elevernas lärande. Detta kommer att genomsyra samtliga skolämnen. För länktips kring ämnet:

https://urskola.se/Produkter/195723-Orka-plugga-Plugga-tillsammans

Läsutveckling

Flera samstämmiga läsundersökningar visar att läskunnigheten hos tonåringar har sjunkit kraftigt sedan 1990-talet. För att stärka våra elevers läsutveckling arbetar vi med ett utvecklingsarbete kring läsning.

I år 8 och 9 har vi utökat tiden för svenskämnet. Detta innebär att svenskläraren planerar och styr elevernas läsning inom svenskämnet ram. För övrigt ansvarar givetvis alla lärare för elevernas läsutveckling.

Skolan har också satsat på att köpa in klassuppsättningar av god skönlitteratur för ungdomar. På detta sätt strävar vi efter att få en mer fördjupad och reflekterande läsning, då man gemensamt kan arbeta kring det lästa.

Matematik

För att stärka elevernas matematikkunskaper har vi ett utvecklingsprojekt kring ämnet. Elevernas undervisningstid i ämnet har utökats i samtliga årskurser, eleverna erbjuds extra lektioner i matematik.

Efter varje kapitel gör eleverna en egen utvärdering av sin kunskapsprocess i matematik. Denna utvärdering ligger till grund för samtalet med läraren.
I utvärderingsarbetet ingår även att tydliggöra de lokala målen samt att dokumentera elevens kunskapsutveckling.
Matematiklärarna uppdaterar sig kontinuerligt med litteratur inom ämnet, tidskriften Nämnaren, konferenser samt annan kompetensutveckling, vilken de införlivar i det dagliga arbetet med eleverna.

Sex- och samlevnadsundervisningen

Vi arbetar efter en enhetlig plan för skolans sex- och samlevnadsundervisning som innebär att sex- och samlevnadsundervisningen är ett återkommande inslag från åk 6 till 9. Områden som behandlas är pubertetsutveckling, jämställdhet, sexualitet, onani, anatomi, frågor och attityder om “normalt-onormalt”, självkänsla, värderingar, relationer, hbt-frågor, respekt för allas lika värde med mera. Stor vikt läggs vid elevernas egna frågor samt att eleverna utvecklar kompetens för att självständigt kunna söka information.
Personalen går kontinuerligt på fortbildning bland annat hos RFSU och Landstinget.

Vetenskapens hus

Vallentuna Friskola har tecknat partnerskap med Vetenskapens hus. Vetenskapens Hus är egentligen två hus. Byggnaden vid AlbaNova universitetscentrum, där vi har flera fina laboratorier som vi har fyllt med biologi, fysik, kemi, matematik och nu snart teknik. Naturens Hus i Bergianska trädgården, en byggnad med anor från 1800-talet, erbjuder den gröna biologin, miljö och geologi.

Genom partnerskapet har vi tillgång till laborationer, naturvandringar och föreläsningar. Lärare får också tillgång till fortbildningar. Vi besöker regelbundet Vetenskapen hus när det utbud som finns där passar in i vår undervisning.