Trygghetsarbete med Olweus-metoden

Vallentuna Friskola ska vara en skola där alla elever och vuxna känner sig trygga och respekterade. Därmed råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta gäller alla som är verksamma i skolan. Nolltolerans innebär att all personal ska agera när någon utsätts för kränkande behandling. Vi arbetar på olika sätt med förebyggande och främjande trygghetsarbete. Ett gott psykosocialt klimat, där barn och vuxna känner sig respekterade och trygga, motverkar sådana tendenser. En avgörande förutsättning för att vi ska lyckas väl i detta arbete är ett gott samarbete med vårdnadshavare.

 

Olweusmetoden

Det idag enda forskningsbaserade antimobbningsprogrammet

Sedan läsåret 21/22 arbetar vi på Vallentuna Friskola med Olweus antimobbningsprogram. Olweus antimobbningsprogram är det idag enda som är forskningsbaserat, även det enda program som är evidensbaserat. Antimobbningsprogrammet används över hela världen och Dan Olweus anses av många som den mest framstående forskaren inom området mobbning i skolan.

De mest signifikanta delarna av Olweusmetoden är dessa:

All personal agerar och agerar likadant

Centralt i Olweusmetoden är att all personal agerar mot mobbningsbeteende när de får syn på detta. Lika centralt är att allt agerande mot mobbning ska följa Olweusmetoden så att det inte blir skillnad på kvalitet i insats beroende på vem i personalen som agerar.

Alla är inkluderade

Centralt i Olweusmetoden är att personal, elever och föräldrar är involverade i metoden. All personal involveras genom en utbildning i Olweusmetoden som sträcker sig över 2-3 terminer, samt därefter övergår i regelbundna kollegiala möten där personalen fortsätter att stötta och lära av varandra i det vardagliga trygghetsarbetet. Mentorerna planerar och leder klassmöten med eleverna i syfte att stävja mobbningsbeteende såväl som att främja solidaritet och social kunskap. Mentorerna leder föräldramöten för att bygga samarbete mellan skola och hem för att bygga konsensus och dela kunskap om mobbning och relaterade ämnen. Mentorer håller löpande kontakt med föräldrar, ger information och diskuterar trygghetsfrågor som i vardagen kommer upp rörande deras barn.

Eleverna deltar i regelbundna klassmöten. I dessa är de aktivt bidragande i utformandet av projekt och policys rörande klassens utveckling mot högre trygghet.

Föräldrarna är aktivt delaktiga i ovan beskrivna föräldramöten. Föräldrarna håller kontakt med skolan om sådant som kommer upp hemma rörande trygghetsfrågor som inbegriper både deras och andras barn. Föräldrarna söker ha kontakt med andra föräldrar för att stötta, delge information och byta kunskap rörande trygghetsfrågor för deras barn.

Arbetet utvärderas kontinuerligt

Centralt i Olweusmetoden är att antimobbningsarbetet varje år utvärderas genom en anonym enkät som samtliga elever gör. Enkäten utförs online då eleverna kopplar upp sig mot en databas där frågorna finns. Uppkopplingen görs genom användandet av ett engångslösenord, enkäten är inte tillgänglig mellan skrivtillfällena. Varje elev svarar helt anonymt (även för personal). Varje elev stannar kvar hela enkätskrivningstiden så att de som skriver snabbare inte stressar de som skriver långsammare. Elevernas svar ges tillbaka som statistik till skolan och blir en viktig del i det fortsatta trygghetsarbetet.

Vi på skolan är väldigt entusiastiska över att ha påbörjat arbetet med Olweusmetoden och vi ser fram emot att utvecklas inom denna metod. Vi välkomnar allt engagemang och alla frågor från elever och föräldrar i vårt trygghetsarbete.

 

Gemenskap och traditioner

Det sociala sammanhanget och vår gemenskap är viktig för oss. Det skapar trygghet, trivsel och vi-känsla. Vi värnar om traditioner så som skolans dag, profilveckan, solidaritetsdagen och jul- och sommaravslutningar. Vi har ett engagerat elevråd som är drivande i detta arbete och ordnar olika temadagar och skolgemensamma aktiviteter.