Personuppgiftspolicy 

Vallentuna Friskola hanterar dagligen personuppgifter för att kunna bedriva skolverksamhet.  För att värna din integritet och rätt till trygghet har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning.

Syftet med denna policy är att beskriva vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla, för vilka ändamål samt dina rättigheter i förhållande till dessa. Vallentuna Friskola AB har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter och behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter som behandlas

Enligt Dataskyddsförordningen avser en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. De personuppgifter som samlas in är namn, adress, telefonnummer, personnummer, bild, vårdnadshavares kontaktuppgifter och liknande samt information som framkommer under din skolgång. Även känsliga personuppgifter som uppgifter om hälsa, t.ex. allergier, hanteras. Vår utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att endast sådana personuppgifter som är nödvändiga samlas in och enbart de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de specifika personuppgifterna har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort då de inte längre behövs.

Vi använder ditt förnamn och ditt efternamn för att skapa personliga konton i Google Workspace, SchoolSoft och digitala lärtjänster. 

  • Google Workspace är skolans pedagogiska plattform och genom det konto som skolan skapar åt dig så får du tillgång till en mängd tjänster som Google tillhandahåller. De viktigaste av dessa appar är Gmail, Kalender, Dokument, Presentationer, Kalkyl, Classroom, Meet, Formulär och Drive som används för skolarbeten, planering, samarbete och kommunikation. 
  • SchoolSoft används för skoladministration, betygshantering och frånvarorapportering. Uppgifterna kan även användas som underlag för framställning av statistik.
  • Digitala lärtjänster avser olika webbaserade tjänster som används i undervisningen, t.ex. Inläsningstjänst, Intermatte och Ne.se. 

Den medicinska delen av elevhälsan i skolan är en självständig verksamhetsgren inom hälso- och sjukvård. För den personuppgiftsbehandling som sker inom den hälso- och sjukvård som bedrivs på skolorna gäller patientdatalagen.

Vallentuna Friskola har personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer och samarbetspartners, därigenom säkerställer vi att personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt allmänt intresse, rättslig förpliktelse eller myndighetsutövning. 

Att tillhandahålla, anordna och bedriva utbildning är exempelvis i många fall en uppgift av allmänt intresse. I många fall är det också nödvändigt för oss att behandla personuppgifter för att kunna fullgöra utbildningen enligt de krav som ställs på utbildningen utifrån skollagen. I dessa fall baseras behandlingen på den lagliga grunden rättslig förpliktelse. Skolan vidtar också vissa åtgärder med stöd av skollagen som innebär myndighetsutövning, till exempel beslut om betyg och särskilt stöd. 

Dina rättigheter

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat i våra register, samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter som finns i våra register.

Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet avseende behandlingen av personuppgifter.

Kontakta oss

En personuppgiftsincident är en händelse där vi oavsiktligt förlorat, ändrat eller delat med oss av personuppgifter till någon obehörig. När en personuppgiftsincident har inträffat ska detta omgående rapporteras till skolans dataskyddsombud.

För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på info@vallentunafriskola.se